Regulamin

Wersja 1.00 stan na dzień 20.06.2012

 
§1 Postanowienia Ogólne
 
Warunki i zasady współpracy z Systemem TalFit określone są treścią niniejszego Regulaminu. Dokument ten wiąże Użytkownika od momentu rejestracji w Systemie.
Podstawowe definicje pojęć występujących w treści Regulaminu:

1. Regulamin – niniejszy dokument;
2. System – oprogramowanie w modelu SaaS, działające pod adresem www.www.talfit.pl zapewniające wsparcie procesu rekrutacji pracowników, poprzez automatyczną analizę dopasowania kandydata do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
3. Operator – operatorem Systemu, jest TalFit sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa o numerze NIP 701-029-73-82, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 386131, kapitał zakładowy 50000,00 zł.
4. E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnych takich jak Internet oraz sieci komputerowe i telekomunikacyjne.
5. SaaS (Software as a service) – model dystrybucji oprogramowania, w którym kod programu jest przechowywany przez dostawcę na jego sprzęcie i udostępniany użytkownikom poprzez Internet.
6. Konto – zbiór danych użytkownika pozwalający mu na swobodne działanie w obrębie Systemu
7. Osoby korzystające z Systemu:
a) Użytkownik – Użytkownikiem jest każda osoba, niezależnie od pełnionej funkcji, która wchodzi w interakcje z systemem tj. odwiedza stronę serwisu i korzysta z jego funkcjonalności.
b) Użytkownik Niezalogowany – jako Użytkownika Niezalogowanego należy rozumieć każdą osobę odwiedzającą stronę serwisu lub korzystającą z funkcjonalności systemu niewymagających uwierzytelniania użytkownika (zalogowania).
c) Użytkownik Zalogowany – Zalogowanym Użytkownikiem systemu jest każda osoba, posiadająca konto w systemie, która przeszła proces uwierzytelniania użytkownika (logowania do systemu) i może korzystać z funkcjonalności serwisu przewidzianych dla danego typu konta użytkownika.
8. Osoby i podmioty korzystający z funkcjonalności Systemu:
a) Administrator organizacji – przedstawiciel podmiotu prowadzącego proces rekrutacji, który zarejestrował w serwisie organizację, posiadający dostęp do funkcjonalności związanych z edycją danych firmowych, płatnościami i zarządzania kontami Administratorów rekrutacji.
b) Administrator rekrutacji – przedstawiciel podmiotu prowadzącego proces rekrutacji odpowiedzialny za realizację tego procesu (np. Specjalista ds. Rekrutacji) odpowiedzialny za zbudowanie profilu kultury organizacji (w tym poszczególnych zespołów i przełożonych), wykonanie badania dopasowania kandydatów do tego profilu oraz generowanie i analizę raportów z badania.
c) Wsparcie rekrutacji – pracownicy organizacji wspomagający Administratora rekrutacji w budowaniu profilu kultury organizacji odpowiedzialni za wypełnienie przesłanych przez Administratora rekrutacji ankiet (w formie wiadomości elektronicznej z linkiem do ankiety) w zakresie kultury organizacji, danego zespołu lub przełożonego.
d) Kandydat – osoba poszukująca pracy, która wysłała swoją aplikację do organizacji korzystającej z systemu.
e) Administrator serwisu – osoba, która jest odpowiedzialna za bieżącą kontrolę i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu.
 
§2 Rejestracja i korzystanie z Konta
 
1. Rejestracja w Systemie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług w ramach Systemu na warunkach określonych w tym Regulaminie oraz zgodnie z instrukcją korzystania z Systemu, który stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
2. Rejestracja w Systemie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług w ramach Systemu na warunkach określonych w tych dokumentach.
3. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, reprezentowane przez ich organy lub inne osoby uprawnione do działania w ich imieniu.
4. W celu dokonania Rejestracji, podmiot rejestrujący wypełnia formularz rejestracyjny.
5. Rejestracja w Systemie potwierdzana jest automatycznie poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
6. Ostateczna aktywacja konta odbywa się poprzez wybranie linku aktywacyjnego wysłanego po zakończeniu Rejestracji
7. Operator ma prawo usunąć Konto Użytkownika jeśli od czasu Rejestracji minęło więcej niż 14 dni, a Konto nie zostało ostatecznie aktywowane.
8. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje dostęp do własnego utworzonego w Systemie Konta oraz funkcjonalności Systemu.
9. Operator pobiera od Użytkowników opłaty za korzystanie z E-usługi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.www.talfit.pl .
10. Konta są niezbywalne, nie można przenieść praw do niego lub sprzedać go.
11. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane podane w formularzu rejestracyjnym, jak i te wprowadzane wewnątrz Systemu, są zgodne z prawdą.
12. W przypadku zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność podawanych przez Użytkownika danych.
14. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Operatora za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego Konta.
16. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora usunięcia z Systemu jego Konta. Żądanie to zobowiązany jest zgłosić Operatorowi w formie e-mail na adres biuro@talfit.pl .
17. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Obejmuje to również prawo Operatora do żądania przedłożenia dokumentacji Użytkownika w tym dokumentów rejestrowych celem weryfikacji jego tożsamości lub innych danych podanych przy rejestracji. Powzięcie przez Operatora wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważnia go do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.
18. Operator zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury określonej powyżej, w zakresie zablokowania Konta, również w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
19. Operator ma prawo usunąć z Systemu Konto Użytkownika łamiącego określone przez Regulamin zasady współpracy, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycie społecznego bez uprzedniego wezwania.
 
§3 Wyłączenie odpowiedzialności
 
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub innych aktów instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 
§4 Ochrona danych
 
1. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji współpracy określonej przez Regulamin. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z Regulaminem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
§5 Postanowienia końcowe
 
1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
2. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników drogą mailową oraz zamieści stosowną informację o tym fakcie na swojej stronie internetowej.
3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

dotacje na innowacje unia europejska