Projekty Unijne

gora

Dotacje na innowacje.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

a

 

Projekt „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu” otrzymał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-699/11-00

dol

dotacje na innowacje unia europejska